مجوزها

مجوزها

 

 

 

 

 

 

شماره قرارداد صدور کارت طلایی باشگاه مشتریان ام وی

 

شماره قرارداد صدور مگا کارت طلایی باشگاه مشتریان ام وی

 

شماره قرارداد پیاده سازی شبکه تخفیف باشگاه مشتریان ام وی

 

شماره قرارداد حفظ محرمانگی (NDA) باشگاه مشتریان ام وی