جشن یکمین سالگرد باشگاه مشتریان ام وی مهر 98

جشن سالگرد تاسیس باشگاه مشتریان ام وی در مهرماه 98 با حضور مدیریت باشگاه جناب آقای مهندس فلسفی و مدیر اجرایی و بازاریابی باشگاه جناب آقای رحمانی و تعدادی از نمایندگان و کارشناسان برتر باشگاه در هفتم مهرماه 98 در دفتر مدیریت باشگاه برگزار گردید.

جناب مهندس فلسفی و رحمانی

جناب مهندس فلسفی و رحمانی

جشن سالگرد

جشن سالگرد

کیک جشن سالگرد

کیک جشن سالگرد

جشن سالگرد

جشن سالگرد

جشن سالگرد

جشن سالگرد

جشن سالگرد

جشن سالگرد

جناب مهندس فلسفی

جناب مهندس فلسفی

جشن سالگرد

جشن سالگرد