جشن میلاد امام رضا (ع)

جشن میلاد پر مهر امام رئوف حضرت علی ابن موسی الرضا در شهرستان مرودشت با حضور امام جمعه شهرستان و مسئولین اتاق اصناف و روسای اتحادیه شهرستان مرودشت توسط باشگاه مشتریان ام وی برگزار گزدید

جشن میلاد امام رضا

جشن میلاد امام رضا

جشن میلاد امام رضا

جشن میلاد امام رضا

جشن میلاد امام رضا

جشن میلاد امام رضا

جشن میلاد امام رضا

جشن میلاد امام رضا

جشن میلاد امام رضا

جشن میلاد امام رضا

جشن میلاد امام رضا

جشن میلاد امام رضا

جشن میلاد امام رضا

جشن میلاد امام رضا

جشن میلاد امام رضا

جشن میلاد امام رضا

جشن میلاد امام رضا

جشن میلاد امام رضا