خدمات جدید

توضیحات جناب آقای مهندس فلسفی زاده مدیر باشگاه مشتریان ام وی دستاوردهای جدید، چاپ کتاب استقلال مالی با بازاریابی شبکه ای و اعلام خدمات جدید